Användarvillkor

Svensk Takteknik AB

Allmänt

Denna webbplats (”Webbplatsen”) drivs av Svensk Takteknik AB d/b/a ”https://svensktakteknik.se” (“FÖRETAGET,” ”vi” eller ”oss”). Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor och att använda Webbplatsen i enlighet med dessa användarvillkor, vår integritetspolicy och eventuella ytterligare villkor som kan gälla för specifika delar av Webbplatsen eller för produkter och tjänster som finns tillgängliga genom Webbplatsen eller från Svensk Takteknik AB. Att få tillgång till Webbplatsen, på något sätt, oavsett om det är automatiserat eller inte, utgör användning av Webbplatsen och ditt samtycke till att vara bunden av dessa användarvillkor.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor eller införa nya villkor för användning av Webbplatsen, från tid till annan, i vilket fall vi kommer att publicera de reviderade användarvillkoren på denna webbplats. Genom att fortsätta använda Webbplatsen efter att vi har publicerat sådana ändringar accepterar du användarvillkoren, som modifierade.

Immaterialrättigheter

Vår Begränsade Licens Till Dig

Denna Webbplats och alla material som finns tillgängliga på Webbplatsen är Svensk Takteknik ABs och/eller våra dotterbolag eller licensgivares egendom och skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga lagar. Webbplatsen tillhandahålls endast för din personliga icke-kommersiella användning. Du får inte använda Webbplatsen eller materialet som finns tillgängligt på Webbplatsen på ett sätt som utgör intrång i våra rättigheter eller som inte har auktoriserats av oss. Mer specifikt får du inte ändra, kopiera, reproducera, publicera om, ladda upp, sända, översätta, sälja, skapa avledningar, utnyttja eller distribuera på något sätt eller medium (inklusive via e-post eller andra elektroniska medier) något material från Webbplatsen, såvida du inte uttryckligen har auktoriserats i dessa användarvillkor eller av ägaren av materialet. Du får dock från tid till annan ladda ner och/eller skriva ut en kopia av enskilda sidor på Webbplatsen för din personliga icke-kommersiella användning, förutsatt att du behåller alla upphovsrättsliga och andra proprietära notiser intakta.

Din Licens Till Oss


Genom att posta eller lämna in något material (inklusive, men inte begränsat till, kommentarer, blogginlägg, Facebook-inlägg, foton och videor) till oss via webbplatsen, internetgrupper, sociala medier, eller till någon av våra anställda via e-post, textmeddelanden eller på annat sätt, intygar du: (i) att du är ägaren av materialet, eller att du gör din postning eller inlämning med uttryckligt medgivande från ägaren av materialet; och (ii) att du är tretton år eller äldre. Dessutom, när du lämnar in, skickar e-post, text eller postar material, ger du oss och alla som vi har gett tillstånd, en avgiftsfri, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, obegränsad, global licens att använda, kopiera, modifiera, överföra, sälja, utnyttja, skapa bearbetade verk av, distribuera och/eller offentligt framföra eller visa sådant material, helt eller delvis, på något sätt eller medium, nu känt eller senare utvecklat, för vilket syfte som helst. Ovanstående licens ska inkludera rätten att utnyttja alla äganderätter i sådana inlämningar eller poster, inklusive men inte begränsat till, rättigheter enligt upphovsrätt, varumärke, servicemärke eller patentlagar i någon relevant jurisdiktion. Dessutom ger du oss och alla som vi har gett tillstånd, rätten att identifiera dig som författaren till någon av dina inlämningar eller poster, genom namn, e-postadress eller användarnamn, som vi anser lämpligt.


Du erkänner och godkänner att eventuella bidrag som ursprungligen skapats av dig för oss ska anses vara ett "verk för
anställning" när arbetet utförs inom ramen för definitionen av ett verk för anställning enligt svensk upphovsrättslagstiftning, så som den har ändrats. Som sådana ska upphovsrätterna i de verken tillhöra Svensk Takteknik AB från deras skapelse. Svensk Takteknik AB ska således anses vara författare och exklusiv ägare därav och ska ha rätt att utnyttja alla eller några av resultaten och avkastningen i vilket och alla media som nu är kända eller som i framtiden utvecklas, över hela universum, i evighet, på alla språk, som Svensk Takteknik AB beslutar. Om något av resultaten eller intäkterna från dina inskickade material inte anses vara ett "arbete som skapats för uppdragsgivare" enligt svensk lag, ska du härmed, utan ytterligare ersättning, oåterkalleligen överlåta och överföra till Svensk Takteknik AB alla rättigheter till sådant material, inklusive men inte begränsat till alla upphovsrätter och varumärken över hela universum, i evighet, i varje medium, vare sig det nu är känt eller senare utvecklat, samt alla rättigheter, titlar och intressen i sådana immateriella rättigheter i varje medium, vare sig det nu är känt eller senare utvecklat, i evighet. Alla inskickade material som är reproduktioner av tidigare verk av dig ska vara samägda av oss.


Du erkänner att Svensk Takteknik AB har rätt men inte skyldighet att använda och visa alla typer av inlägg eller bidrag och att Svensk Takteknik AB kan välja att upphöra med användning och visning av sådant material (eller en del därav), när som helst och av vilken anledning som helst.

Begränsningar för länkning och inramning. Du får etablera en hypertextlänk till webbplatsen så länge länken inte påstår eller antyder någon sponsorering av din webbplats av oss eller av webbplatsen. Men du får inte, utan vårt tidigare skriftliga tillstånd, rama in eller länka in något av innehållet på webbplatsen, eller integrera något av vårt material, innehåll eller immateriella egendom i en annan webbplats eller annan tjänst.

Ansvarsfriskrivningar

På hela webbplatsen kan vi tillhandahålla länkar och pekare till internetplatser som underhålls av tredje parter. Att vi länkar till sådana tredjepartswebbplatser innebär inte att vi stöder eller sponsrar sådana webbplatser, eller informationen, produkterna eller tjänsterna som erbjuds på eller via webbplatserna. Dessutom driver varken vi eller våra dotterbolag (eller kontrollerar på något sätt) information, produkter eller tjänster som tredje parter kan tillhandahålla på eller via webbplatsen eller på webbplatser som länkas till av oss på webbplatsen.


Om tillämpligt så är alla åsikter, råd, uttalanden, tjänster, erbjudanden eller annan information eller innehåll som uttrycks eller görs tillgängliga av tredje parter, inklusive informationstjänster, av respektive författare eller distributörer, och inte av
Svensk Takteknik AB. Varken Svensk Takteknik AB eller någon tredjepartsleverantör av information garanterar noggrannheten, fullständigheten eller användbarheten av något innehåll. Dessutom stöder
Svensk Takteknik AB varken eller är ansvarig för noggrannheten och tillförlitligheten hos någon åsikt, råd eller uttalande som görs på någon av webbplatserna av någon annan än en auktoriserad Svensk Takteknik AB-representant som agerar i sin officiella kapacitet.

INFORMATIONEN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM ERBJUDS PÅ ELLER GENOM WEBBPLATSEN OCH AV
Svensk Takteknik AB OCH EVENTUELLA TREDJEPARTS WEBBPLATSER TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR" OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. TILL DEN FULLA UTMÄRKNINGEN SOM MEDGES ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, FRÅNSÄGER VI OSS ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. VI GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER NÅGON AV DESS FUNKTIONER KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRITT, ATT DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT NÅGON DEL AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE ANSLAGSTAVLOR, ELLER SERVERNA SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG, ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADELIGA KOMPONENTER.


Vi ger inga garantier eller utfästelser angående användningen eller resultaten av användningen av webbplatsen eller material på denna webbplats eller på tredjepartswebbplatser avseende dess riktighet, noggrannhet, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt.


Du samtycker att alltid försvara, hålla skadeslös och inte skada Svensk Takteknik AB, dess dotterbolag, efterträdare, överlåtare och licensinnehavare och deras respektive moder- och dotterbolag, agenter, företrädare, tjänstemän, direktörer, aktieägare och anställda från och mot alla anspråk, rättsliga åtgärder, skador, ansvar, kostnader och utgifter, inklusive rättegångskostnader och utgifter, som uppkommer på grund av eller är relaterade till din överträdelse av någon skyldighet, garanti, utfästelse eller förpliktelse som anges här.


Onlinehandel

Vissa avsnitt på webbplatsen kan tillåta dig att köpa olika typer av produkter och tjänster online som tillhandahålls av tredje parter. Vi ansvarar inte för kvaliteten, noggrannheten, tidpunkten, tillförlitligheten eller någon annan aspekt av dessa produkter och tjänster. Om du köper från en handlare på webbplatsen eller på en webbplats som länkas till från webbplatsen kan informationen som samlas in under ditt besök i handlarens onlinebutik eller på webbplatsen, och informationen som du ger som en del av transaktionen, såsom ditt kreditkortsnummer och kontaktinformation, samlas in av både handlaren och oss. En handlare kan ha sekretess- och dataskyddspraxis som skiljer sig från våra. Vi har inget ansvar eller ansvarighet för dessa oberoende policys. Dessutom kan du när du köper produkter eller tjänster på eller genom webbplatsen vara föremål för ytterligare villkor som specifikt gäller för ditt köp eller användning av sådana produkter eller tjänster. För mer information om en handlare, dess onlinebutik, dess integritetspolicy och / eller eventuella ytterligare villkor som kan gälla, besök handlarens webbplats och klicka på dess informationslänkar eller kontakta handlaren direkt. Du frigör oss och våra dotterbolag från alla skador som du ådrar dig och samtycker till att inte göra
några anspråk mot oss eller dem som uppstår från ditt köp eller användning av några produkter eller tjänster som finns tillgängliga från tredje parter via webbplatsen.

Ditt deltagande, din korrespondens eller dina affärsförbindelser med tredje part som du hittar på eller genom vår webbplats, gällande betalning och leverans av specifika varor och tjänster och alla andra villkor, förhållanden, framställningar eller garantier som är associerade med sådana affärer, är enbart mellan dig och sådan tredje part. Du samtycker till att Svensk Takteknik AB inte ska vara ansvarig eller ansvarig för någon förlust, skada eller andra problem av något slag som uppkommer som ett resultat av sådana affärer.


Du samtycker till att vara ekonomiskt ansvarig för alla köp som görs av dig eller någon som handlar på dina vägnar genom webbplatsen. Du samtycker till att använda webbplatsen och att köpa tjänster eller produkter genom webbplatsen endast för legitima, icke-kommersiella ändamål. Du samtycker också till att inte göra några köp för spekulativa, falska eller bedrägliga ändamål eller för att förutse efterfrågan på en särskild produkt eller tjänst. Du samtycker till att endast köpa varor eller tjänster för dig själv eller för en annan person för vilken du har laglig rätt att göra det. När du gör ett köp
för en tredje part som kräver att du skickar in tredje partens personuppgifter till oss eller en säljare, intygar du att du har fått det uttryckliga samtycket från sådan tredje part att lämna ut dennes personuppgifter.


Ditt köp är endast för personligt bruk. Delning av inköp är inte tillåtet och betraktas som obehörigt, ett intrång på vårt
upphovsrättsskyddade material, och kan göra överträdare ansvariga.

Interaktiva funktioner

Denna webbplats kan innehålla olika funktioner, som t.ex. anslagstavlor, webbloggar, chattar och e-posttjänster, som möjliggör återkoppling till oss och realtidsinteraktion mellan användare, samt andra funktioner som låter användare kommunicera med andra. Ansvaret för det som publiceras på anslagstavlor, webbloggar, chattar och andra offentliga
postningsområden på webbplatsen, eller skickas via någon av e-posttjänsterna på webbplatsen, ligger hos varje användare – du är ensam ansvarig för det material du publicerar eller skickar. Vi kontrollerar inte meddelanden, information eller filer som du eller andra kan tillhandahålla via webbplatsen. Det är en förutsättning för din användning av webbplatsen att du inte:


● Hindrar eller förhindrar någon annan användare från att
använda av webbplatsen.

● Använder webbplatsen för att utge dig för att vara en annan person eller
enhet, eller falskt uppger eller på annat sätt missrepresenterar din anknytning
till en person, enhet eller organisation.

● Stör eller avbryter några servrar eller nätverk som används för att
tillhandahålla webbplatsen eller dess funktioner, eller bryter mot några krav,
procedurer, policys eller regler för nätverk som vi använder för att
tillhandahålla webbplatsen.

● Använder webbplatsen för att uppmana eller uppmuntra andra att begå
olagliga aktiviteter eller orsaka skada på personer eller egendom.

● Skaffar obehörig åtkomst till webbplatsen eller något konto, datorsystem
eller nätverk som är anslutet till denna webbplats, genom metoder såsom
hackning, lösenordsutvinning eller andra olagliga metoder.

● Skaffar eller försöker skaffa något material eller information genom
något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt genom denna webbplats.

● Användning av webbplatsen för att posta eller överföra någon olaglig,

hotfull, kränkande, förtalslig, obscen, vulgär, pornografisk, profan eller omoralisk

information av något slag, inklusive utan begränsning några överföringar som

utgör eller uppmuntrar beteende som skulle utgöra en brottslig handling, ge upphov

till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lokal, regional, nationell eller

internationell lag är förbjudet.

● Användning av webbplatsen för att posta eller överföra någon information,

programvara eller annat material som bryter mot eller kränker andra personers

rättigheter, inklusive material som utgör intrång på rätten till privatliv

eller publicitet eller som skyddas av upphovsrätt, varumärke eller annan

äganderätt, eller derivatverk med avseende på detta, utan att först få

tillstånd från ägaren eller rättighetsinnehavaren är förbjudet.


● Användning av webbplatsen för att posta eller överföra någon information,

programvara eller annat material som innehåller ett virus eller annan skadlig komponent

är förbjudet.

● Användning av webbplatsen för att posta, överföra eller på något sätt

utnyttja någon information, programvara eller annat material för kommersiella

ändamål, eller som innehåller reklam är förbjudet.

● Användning av webbplatsen för att annonsera eller bjuda in någon att köpa

eller sälja produkter eller tjänster, eller att göra donationer av något slag,

utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande är förbjudet.

●Att samla in e-postadresser eller annan personlig information som har publicerats

av andra användare på webbplatsen för marknadsföringsändamål är förbjudet.

Svensk Takteknik AB kan tillhandahålla meddelandetavlor, chattar och andra offentliga forum på sina webbplatser. Användare som inte uppfyller villkoren i detta avtal kan avvisas från meddelandetavlorna, chatten eller andra offentliga forum i framtiden. Svensk Takteknik AB eller dess utvalda agenter kan när som helst ta bort eller ändra innehåll som skapats av användare av någon anledning. Meddelandetavlor, chattar och andra offentliga forum är avsedda att fungera som diskussionscenter för användare. Information och innehåll som postas inom dessa offentliga forum kan tillhandahållas av Svensk Takteknik ABs personal, Svensk Takteknik ABs externa medarbetare eller av användare som inte är anslutna till Svensk Takteknik AB, där vissa av dem kan använda anonyma användarnamn. Svensk Takteknik AB friskriver sig uttryckligen från allt ansvar och stöd och ger ingen representation om giltigheten av någon åsikt, råd, information eller uttalande som görs eller visas i dessa forum av tredje parter, och vi är inte ansvariga för några fel eller utelämnanden i sådana inlägg, eller för hyperlänkar som är inbäddade i några meddelanden. Under inga omständigheter kommer vi, våra dotterbolag, leverantörer eller agenter att vara ansvariga för någon förlust eller skada som orsakats av ditt förlitande på information som erhållits genom dessa forum. Åsikterna som uttrycks i dessa forum är endast åsikterna hos deltagarna och speglar inte åsikterna hos Svensk Takteknik AB eller något av dess dotterbolag eller dotterbolag.

Svensk Takteknik AB har ingen skyldighet alls att övervaka något av innehållet eller inläggen på meddelandetavlor, chattrum eller andra offentliga forum på webbplatserna. Men du erkänner och godtar att vi har den absoluta rätten att övervaka detta vid vårt eget gottfinnande. Dessutom förbehåller vi oss rätten att ändra, redigera, vägra att publicera eller ta bort alla inlägg eller innehåll, helt eller delvis, av vilken anledning som helst och att avslöja sådant material och omständigheterna kring deras överföring till tredje part för att uppfylla tillämplig lag, reglering, rättsprocess eller regeringsbegäran och att skydda oss själva, våra klienter, sponsorer, användare och besökare.

Registrering

För att få tillgång till vissa funktioner på webbplatsen kan vi be dig att tillhandahålla viss demografisk information, inklusive ditt kön, födelseår, postnummer och land. Dessutom, om du väljer att registrera dig för en särskild funktion på webbplatsen, såsom chattar, webbloggar eller anslagstavlor, kan du också bli ombedd att registrera dig hos oss på det
formulär som tillhandahålls och sådan registrering kan kräva att du tillhandahåller personligt identifierbar information, såsom ditt namn, e-postadress och telefonnummer och andra kontaktuppgifter. Samma sak gäller om du väljer att fylla i det kontaktformulär som tillhandahålls på våra webbplatser. Du samtycker till att lämna sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv enligt anvisningarna i webbplatsens kontakt- eller registreringsformulär. Om vi har rimliga skäl att misstänka att sådan information är osann, felaktig eller ofullständig, har vi rätt att avbryta eller avsluta ditt konto och neka all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav). Vår användning av all personligt identifierbar information som du tillhandahåller oss som en del av kontakt- eller registreringsprocessen regleras av villkoren i vår sekretesspolicy.

Lösenord

För att använda vissa funktioner på webbplatsen kan du komma att behöva ett användarnamn och lösenord, som du kommer att få genom webbplatsens registreringsprocess. Du ansvarar för att upprätthålla konfidentialiteten för lösenordet och kontot och ansvarar för alla aktiviteter (antingen av dig själv eller av andra) som inträffar under ditt lösenord eller konto. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om någon obehörig användning av ditt lösenord eller konto eller någon annan säkerhetsincident och se till att du loggar ut från ditt konto i slutet av varje session. Vi kan inte och kommer inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår från ditt misslyckande att skydda din lösenords- eller kontoinformation.

Begränsning av ansvar


UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRSUMMELSE, SKALL VI, VÅRA DOTTERBOLAG OCH MODERBOLAG ELLER SAMARBETSPARTNERS VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR VID ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA, VÅRA WEBBPLATSER, INKLUSIVE VÅR CHATFUNKTION, BLOGGAR, KOMMENTARER FRÅN ANDRA, BÖCKER, E-POST, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, ELLER TREDJEPARTSMATERIAL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA GENOM WEBBPLATSERNA ELLER GENOM OSS PÅ NÅGOT SÄTT, ÄVEN OM VI INFORMERATS I FÖRVÄG OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. (EFTERSOM VISSA STATER INTE TILLÅTER UNDVIKANDET ELLER BEGRÄNSNINGEN AV VISSA KATEGORIER AV SKADOR, KAN OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLA DIG. I SÅDANA STATER BEGRÄNSAS VÅRT ANSVAR OCH ANSVARET FÖR VÅRA DOTTERBOLAG OCH MODERBOLAG ELLER SAMARBETSPARTNERS TILL DEN FULLASTE OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT SÅDAN STATS LAG.) DU ERKÄNNER OCH GODKÄNNER SÄRSKILT ATT VI INTE ÄR ANSVARIGA FÖR NÅGON FÖRTALANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT BETEENDE AV NÅGON ANVÄNDARE. OM DU ÄR MISSNÖJD MED VÅRA WEBBPLATSER, NÅGOT MATERIAL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER PÅ WEBBPLATSERNA, ELLER MED NÅGRA AV WEBBPLATSERNNAS VILLKOR OCH KONDITIONER, ÄR DIN ENSKLIDA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRD ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSERNA OCH PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA OCH / ELLER MATERIALEN. Svensk Takteknik AB ÄR INTE EN INVESTERINGSRÅDGIVNINGSTJÄNST, ÄR INTE EN INVESTERINGSRÅDGIVARE OCH GER INTE PERSONLIG FINANSIELL RÅDGIVNING ELLER AGERAR SOM FINANSIELL RÅDGIVARE.


Våra webbplatser finns här enbart för kontakt och utbildande syften, och materialen och informationen som finns här och i våra produkter och tjänster är endast för allmän information. Ingen av informationen som tillhandahålls av oss är avsedd som investerings-, skatte-, redovisnings- eller juridisk rådgivning, som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja, eller som en rekommendation eller sponsring av något företag, säkerhet eller fond. Vår information bör inte förlitas på för att genomföra transaktioner i värdepapper eller andra investeringar.


Vi erbjuder inte skatte-, juridisk eller investeringsrådgivning och du är ansvarig för att konsultera skatte-, juridiska eller finansiella experter innan du agerar på någon information som tillhandahålls av oss. Den här webbplatsen utvecklas ständigt och Svensk Takteknik AB lämnar ingen garanti av något slag, underförstådd eller uttrycklig, vad gäller dess noggrannhet, fullständighet eller lämplighet för något syfte.

Återbetalningspolicy


Ditt köp av en produkt, tjänst eller biljett till en händelse kan eller kan inte innefatta möjlighet till återbetalning. Varje specifik produkt, tjänst, händelse eller kurs kommer att specificera sin egen återbetalningspolicy.


Övrigt

Detta avtal ska vara bindande för och gynna Svensk Takteknik AB och våra respektive förmånstagare, efterföljare, arvingar och rättsliga representanter. Varken detta avtal eller några rättigheter här enligt kan tilldelas utan föregående skriftligt samtycke från Svensk Takteknik AB. Trots det kan alla rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal fritt tilldelas av Svensk Takteknik AB till vilken närstående enhet som helst eller något av dess helägda dotterbolag.

Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, och tvister ska vara föremål för bindande skiljeförfarande i Sverige. Om någon bestämmelse i detta avtal skulle vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, ska den bestämmelsen anses vara avskild från detta avtal och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten hos några återstående bestämmelser.

Ansvarsfriskrivning

Även om det är högst osannolikt kan denna policy ändras när som helst utan någon notis till dig som användare. Om vi uppdaterar denna policy kommer vi att publicera uppdateringarna på denna sida på vår webbplats.

Om du har några frågor eller funderingar angående våra användarvillkor eller vår integritetspolicy, vänligen rikta dem till: info@svensktakteknik.se

Välkommen att besöka oss!

Kontakta oss idag!

  • Öppet: 7:00 - 17:00

  • Karlbergsallén 11, Grums

  • info@svensktakteknik.se

Karlbergsallén 11, 664 34 Grums, Sverige